جمعه ، 15 مرداد ، 1400
حداقل
آموزشیار

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه آموزشیار می توانید برروی لینک زیر کلیک نمایید.

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

راهنمای سامانه آموزشیار

**جدید مهم فیلم نحوه درخواست و انتخاب واحد در آموزشیار**

** فیلمهای آموزشی کار با سامانه آموزشیار مخصوص اساتید و دانشجویان (کلیک نمایید) **

نام کاربری: شماره دانشجویی

نام کاربری و همچنین رمز عبور برای ورود به سامانه آموزشبار ورودیهای سال 99 شماره دانشجویی که با 399 شروع می شود می باشد

اساتید محترم جهت ورود به سامانه آموزشیار و ثبت نمرات می توانیدبرروی لینک زیر کلیک نمایید.

http://edun.iau.ac.ir/Education/Pages/acmstd/loginPage.jsp

نام کاربری :      158codeostadsida@11158

رمز ورود:              158codeostadsida

 

 

دی ان ان