چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
اداره هیات علمی

اداره هیات علمی                                                  شماره مستقیم: 01152248786

معرفی پرسنل :

مسئول: آقای حسین انگورج تقوی

کارگزین هیات علمی: آقای علی عباسی

کارگزین هیات علمی: آقای اسماعیل خزایی

شرح وظایف :

  • جستجو هیات علمی
  • دانلود فرم ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
  • مدارک مورد نیاز جهت استخدام هیات علمی
  • دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی
     
  • ...

دی ان ان