دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
شرایط تیـم کاری مرکز رشد واحد های فن آور

• يک شرکت حقوقي توسط تیم،
• وجود حداقل 3 نفر فارغ التحصيل دانشگاهي مرتبط با موضوع با مدرک کارشناسي و بالاتر که حتما موسس باشند،
• وجود حداقل يک نفر کارشناس خبره يا هیات علمی با سابقه در زمينه مرتبط به عنوان مشاور يا مؤسس.

 

حداقل
منو
دی ان ان