دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
پرسنل دانشکده مدیریت و حسابداری
نام و نام خانوادگي سمت تلفن داخلی  
آقای دکتر قربانعلی آقا احمدی رئيس دانشکده ومدير گروه حسابداري 330

آقای دکتر محمد جواد تقی پوریان

آقای دکتر محمد جواد تقی پوریان

مدير گروه مدیریت کارشناسی

مدير گروه مدیریت کارشناسی ارشد

329

329

 
آقای موسی نجفی آموزش حسابداري کارشناسی-خواهران 201

آقای سید سعید حسینی

خانم شمس

آموزش حسابداري کارشناسی-برادران

آموزش کارشناسی ارشد حسابداری حسابداري کارشناسی ناپیوسته

248

248

   
آقای سید علی اکبر حسینی مسئول اداره آموزشی و دانشجویی دانشکده-آموزش كارداني پيوسته حسابداری 247

خانم  صادقی

 

آموزش كارداني نا پيوسته و کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی

 

249
خانم موسوی آموزش کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت دولتی 328
خانم برگ نورد آموزش کارشناسی مدیریت دولتی 328
  •  
دی ان ان