دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
لینک های مفید دانشکده مدیریت و حسابداری

                                                                       ایران داک

                                                      سیویلیکا

لینک های تخصصی گروه مدیریت

لینک

توضیح

http://www.iranmanagement.org/

انجمن مدیریت ایران

http://www.hrmsociety.ir/

انجمن منابع انسانی ایران

http://www.issm.ir/

انجمن مدیریت راهبردی ایران

http://nawe.ir/

انجمن ملی زنان کارآفرین

http://isma.org.ir/

انجمن مدیریت بازاریابی ایران

http://www.amanet.org

انجمن مدیریت آمریکا

 

 

 

دی ان ان