دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
رشته های تحت پوشش دانشکده مدیریت و حسابداری

رشته های تحت پوشش:

{  برای دارندگان دیپلم فنی وحرفه ای وهنرستان نظام قدیم متجانس (همنام) که باید 8 واحد درس جبرانی بگذرانند. (ازمهر95) 

     

{ برای دارندگان دیپلم سه ساله نظری،نظام قدیم وپیش دانشگاهی که بایستی 12 واحددروس جبرانی بگذرانند(ازمهر95)}

 

{  برای دارندگان دیپلم کار و دانش تجانس(همنام) که بایستی 14 واحددروس جبرانی بگذرانند(ازمهر95)}  

 

{برای دارندگان دیپلم کارودانش ،فنی وحرفه ای وهنرستان نظام قدیم غیرمتجانس(غیرهمنام)که بایستی 16 واحددروس جبرانی بگذرانند(ازمهر95)} 

 

 • رشته حسابداری –کاردانی نا پیوسته                                             دانلود کاتالوگ
 • رشته حسابداری -کارشناسی پیوسته                                          دانلود کاتالوگ     
 • رشته حسابداری -کارشناسی پیوسته ورودی 96 به بعد                دانلود کاتالوگ
 •  رشته حسابداری -کارشناسی ناپیوسته                                        دانلود کاتالوگ    
 • رشته مدیریت دولتی – کارشناسی پیوسته                                    دانلود کاتالوگ
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش تحول                                دانلود کاتالوگ
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش بودجه و مالیه عمومی          دانلود کاتالوگ
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش توسعه  منابع انسانی         دانلود کاتالوگ
 • کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی- کسب و کار جدید                     دانلود کاتالوگ
 • کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی                                                  دانلود کاتالوگ
 • کارشناسی ارشد حسابداری                                                            دانلود کاتالوگ
 • کارشناسی ارشد حسابرسی                                                           دانلود کاتالوگ
 •  
 • کارشناسی ارشد حسابرسی                                                           دانلود کاتالوگ
 • دکترا ی مدیریت دولتی- گرایش رفتار سازمانی                                   دانلود کاتالوگ
 • دکترای حسابداری                                                                             دانلود کاتالوگ
دی ان ان