چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامائی                                

دکتر فروزان رستمی

رییس دانشکده  

دکترا پرستاری

 

 

       

 

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن3-01152226601
دکتر سهیلا نظرپور رئيس دانشکده 253
آقای رضوی (ورودی 93-94) رشته پرستاری 303
خانم پیراسته(ورودی 92) رشته پرستاری 324
خانم بایی(کارشناس بالینی) رشته پرستاری 259
خانم رضوانی(کارشناس آموزش) رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته 206
خانم رضوانی (ورودی 90 و 91)   کارشناس آموزش رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی 206
خانم مسکین فام (کارشناس بالینی )  رشته علوم آزمایشگاهی 206
خانم ضیایی(ورودی  93-94 و ماقبل 92)  رشته مامایی 206
خانم لوییز محبوبی کارشناس بالینی رشته مامایی 250
خانم معصومه فقیه کارشناس فارغ التحصیلی 250
   
حداقل
منو
دی ان ان