چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
فرم ثبت موضوع پیشنهادی پایان نامه
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نامنام خانوادگیشماره دانشجوییرشتهنیمسال و سال انتخابیارسال فرم عناوین پیشنهادیارسال فرم پروپوزالارسال تاییدیه ایران داکنظر کتابخانهنظر گروهنظر شورای تخصصی گروهوضعیت فعلی
طاهرهسلطانی920524552لطفا انتخاب نمایید...        
بنفشهبهاری911088365مدیریت دولتی-مدیریت تحول        
احمداحمدی92010456مدیریت دولتی-مدیریت مالی        
افسانهفراهانی90130191097حسابداری        
سهیلاباقرپور920046604لطفا انتخاب نمایید...        
یونسگیلانی نژاد93030115مدیریت دولتی-مدیریت تحول        
سعیدکاکا سلطانی930382318مدیریت دولتی-مدیریت مالی        
حسنمهررودی930287855مدیریت دولتی-مدیریت مالی        
میثمامیربنده930283567مدیریت دولتی-مدیریت مالی        
حیدرقاسمی ثانی930602932لطفا انتخاب نمایید...        
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها   
دی ان ان