دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری

سال تاسیس : 1387
رییس دانشکده : دکتر مهدی مرانجوری

دكتري حسابداری

رتبه :استادیار
 

دی ان ان