دوشنبه ، 5 مهر ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس دانشکده مدیریت و حسابداری
نام و نام خانوادگي سمت تلفن داخلی

آقای دکتر محمدجواد تقی پوریان

آقای دکتر مهدی مران جوری

مدير گروه مدیریت 

مدير گروه حسابداری

328

328

آقای موسی نجفی آموزش حسابداري کارشناسی-خواهران 201

آقای سید سعید حسینی

 

آموزش حسابداري کارشناسی-برادران

آموزش حسابداري کارشناسی ناپیوسته

248

248

آقای سید علی اکبر حسینی مسئول اداره آموزشی و دانشجویی دانشکده-آموزش كارداني پيوسته حسابداری 247

خانم  صادقی

خانم پورکرمان

آموزش كارداني نا پيوسته و کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی

کارشناسی ارشد حسابداری

249
خانم موسوی آموزش کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت دولتی 205
خانم برگ نورد آموزش کارشناسی مدیریت دولتی 205

 

دی ان ان