چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
همایش ها
عنوان همایشهمایش منطقه ای الگوهای مصرف منابع انسانی از دیدگاه قرآن واحادیث-به اتمام رسیده
تاریخ برگزاری1389/03/05
دانلود
شرح همایش 
دی ان ان