چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
همایش ها
عنوان همایشنتایج داوری همایش مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
تاریخ برگزاری1396/02/06
دانلود
شرح همایش

نتایج داوری همایش مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

دی ان ان