چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
همایش ها
عنوان همایشهمایش مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
تاریخ برگزاری1396/02/06
دانلود
شرح همایش

سایت همایش:                  http://conference.iauc.ac.ir

اهداف کنفرانس:

ریاضیات و آمار در علوم پایه: آمار مالی ، ریاضیات مالی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، نظریه ریاضیات- فازی ، نظریه آمار- فازی، نظریه گراف

ریاضیات و آمار در مهندسی : داده کاوی ، موجک ، آنالیز هارمونیک ، نانو ریاضیات ، مدلسازی ، نظریه بازیها ، الگوریتم های فرا ابتکاری، هوش مصنوعی، سری زمانی ،مدیریت و توسعه شهری،رمز نگاری،شبکه های کامپیوتری،امنیت شبکه،آمار فضایی، پردازش تصویر،کاربرد گراف،آمار و برنامه ریزی در GDB

ریاضیات و آمار در علوم اقتصادی و اجتماعی : بهینه سازی ، نظریه تصمیم گیری ،  مدل سازی نیمه پارامتری ، قابلیت اطمینان،آمار و برنامه ریزی در بازاریابی،آمار و برنامه ریزی در اقتصاد و صنعت،آمار بیمه،مدیریت اسلامی

ریاضیات و آمار در علوم رفتاری: تحلیل آمار ریاضی و فرا تحلیل ، معادلات ساختاری در حسابداری و مدیریت و روانشناسی 

کاربرد آمار در پزشکی: آمار زیستی ، کاربرد آمار در علوم پزشکی و تحقیقات بالینی، آمار درRC6

  6 ، 7اردیبهشت 

دی ان ان