چهارشنبه ، 5 آبان ، 1400
حداقل
اطلاعیه های دانشجویی
عنوانکارگاه آموزشی نگاهی به ایمنی مواد غذایی( سوسیس و کالباس)
تاریخ1399/12/17
توضیحات


معاونت فرهنگی ودانشجویی واحد چالوس برگزار می کند:
کارگاه آموزشی نگاهی به ایمنی مواد غذایی

قسمت اول :سوسیس و کالباس

مدرس: دکتر شریفی سلطانی
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
سامانه دانشگاه  هوشمند
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
شناسه کلاس:757c51a

گذر واژه:1234

زمان:روز دوشنبه مورخ99/12/18
ساعت:20(8شب)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Https//daanaan.daan.ir
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 

فایل 
تعداد بازدید576
دی ان ان