چهارشنبه ، 30 مرداد ، 1398
حداقل
آزمايشگاه ایمنی شناسی و بانک خون

 

نام کارشناس:  اقای امیر زکی پور                                                                                                                                   

شماره مستقیم:4-01152226601

شماره د اخلی:256

دستگاه های موجود 

دستگاه الایزاریدر-دستگاه سانتریفیوژ-میکروفیوژ معمولی و یخچال دار-میکروسکوپ معمولی-میکروسکوپ اینورت-شیکر

خدمات سرویس دهی خارج از درس

انجام آزمایشات رایت-ویدال-RF-CRP-گراویندکس-تشخیص گروه خونی و RH-کراس مچ-کوبس مستقیم و غیر مسستقیم-تستASO-تست SRID-  تست Hcv و Hiv و  Ani HBselisa- به روش الایزر B-hcG