چهارشنبه ، 30 مرداد ، 1398
حداقل
آزمایشگاه بیوشیمی- بالینی

 

نام کارشناس:  آقای احمدرضا برامی

شماره مستقیم:

شماره د اخلی:268

دستگاه های موجود 

آون-سانتریفوژ-فیلترفتومتر-فتومتر-اسپکتروفتومتر-ترازوی دیجیتال-سانتریفوژ ژبر-شیکر لوله- یخچال بزرگ و فریزر-همزن برقی

خدمات سرویس دهی خارج از درس

تحت پوشش قراردادن آزمایشات بالینی

 

 

دانلود طرح درس
بیوشیمی عمومی بیوشیمی بالینی(1) بیوشیمی پزشکی(2)
بیوشیمی پرستاری بیوشیمی مامایی شیمی علوم آزمایشگاهی