سه شنبه ، 28 اسفند ، 1397
حداقل
آزمایشگاه هماتولوژی

 

 

نام کارشناس:  خانم ایران ویسی

شماره مستقیم:

شماره د اخلی:261

دستگاه های موجود 

میکروسکوپ-بن ماری-اسپکت-میکروسانتریفوژ-فور

خدمات سرویس دهی خارج از درس

------

 

دانلود طرح درس
آزمایشگاه فیزیولوژی گروه پرستاری آزمایشگاه فیزیولوژی گروه علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه هماتولوژی(1) گروه علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه هماتولوژی(2) گروه علوم آزمایشگاهی