دوشنبه ، 22 مهر ، 1398
حداقل
طرح و برنامه و بودجه

طرح و برنامه و بودجه

معرفی پرسنل :

سرکار خانم روفیا زال زر

شرح وظایف :

عمده فعاليتهاي بخش مالي به طور خاص تر عبارتند از:
  • پيش بيني اعتبار وتخصيص اعتبار
  • در خواست بودجه
  • ايجاد درخواستهاي خاص مالي
  • پرداخت به مراجعه كنندگان و انجام هزينه هاي جاري
  • فعاليت تغيير اعتبارات تخصيص يافته به دانشكده ها و جبران كمبود ها 
  • دريافت مبالغ از بانك جهت صندوق