چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

            

رییس دانشکده: دکتر پرویز ذکاییان

دکترا رشته فقه و حقوق
رتبه : استادیار

 

نام ونام خانوادگی

 

سمت

01152226601-4

شماره داخلی

دکتر فاطمه سلیمانی مدیر گروه علوم سیاسی 363
دکتر کریم پور آل هاشم مدیر گروه حقوق 363
دکتر ملایی مدیر گروه فقه و حقوق 363

حسین ترک نژاد

کارشناس مسئول دانشکده

362

شیدا   قربانی

کارشناس پژوهشی دانشکده

 

آزیتا تونی کارشناس دکترا  

بنین قمی

کارشناس گروه های ارشد حقوق بین الملل و جزا

فقه و حقوق-ادبیات عرب

362

کمال عزت الهی حقوق خصوصی-عمومی-مالی اقتصادی 362

حمیده مشایخ

کارشناس حقوق

202

مسعود صادقی کارشناسی حقوق 202

فرح   عراقی

بایگان دانشکده

363

 
دی ان ان