چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
دفتر مجله معاونت پژوهش

دفتر مجله

معرفی پرسنل :

  • سرکار خانم زینب شریفی

 

حداقل
مجلات
نشریات » فصلنامه دانشگاه » جزییات نشریه
  
  • Currently 4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Middle east Political Review

http://mepr.iauc.ac.ir

Director- In- Chief: Fatemeh Soleimani poorlak

Editor- in- Chief: Saeid Mirtorabi

Executive Manager: Amin Deilami

 

Editorial Board (Alphabetically)

Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi

Professor, Allameh Tabatabaei University

Amir Mohammad

Haji Yosefi

 Associate Professor, Shahid Beheshti University

Hossein Heyrani Moghaddam

 Associate Professor, University of Oxford

Saeid Mirtorabi

 Associate Professor, the University of  Kharazmi  

Pirooz  Mojtahed-Zadeh

Professor, Tarbiat Modarres University

Ebrahim Motaghi

 Professor, University of Tehran

Fatemeh Soleimani Poorlak

 Assistant Professor, Islamic Azad University,Chaloos Branch

 

:The List of Consultant Referees of This Issue

K. Pooladi, R. Simbar, R. Talebi Arani, J. Dehghani Firoozabadi,

F. Soleimani Poorlak, M. Heidar Poor, S. Mirtorabi, H. Moein abadi,

Editor: K. Pouladi, F. Soleimani Poorlak

Proofreader: F. Soleimani Poorlak

Public Relations: M. Babalaghab Omrani

Layout Designer: Z. Sharifi Soltaniدی ان ان