چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
دفتر مجله معاونت پژوهش

دفتر مجله

معرفی پرسنل :

  • سرکار خانم زینب شریفی

 

حداقل
مجلات
نشریات » فصلنامه دانشگاه » جزییات نشریه
  
  • Currently 2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فصلنامه تخصصی به زراعی

مدير مسوول: دکتر مرتضي سام دليري 

سردبير :  دکتر نادعلي بابائيان

مدير داخلي : دکتر اميرعباس موسوي

هيات تحريريه :

دکتر توفيق احمدي      - استاديار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

دکتر نادعلي بابائيان     - استاد گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی مازندران

دکتر فرزاد پاک نژاد      - استاديار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

دکتر همت الله پيردشتي  - دانشيار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی مازندران

دکتر مرتضي سام دليري  - دانشيار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

دکتر الهيار فلاح   - استاديار مرکز تحقيقات برنج کشور

دکتر سيد کمال کاظمي تبار   - دانشيار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی مازندراندی ان ان