چهارشنبه ، 1 بهمن ، 1399
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
عنوانشيوه صحيح آدرس دهی نام دانشگاه در فعاليتهای پژوهشی
تاریخ1398/08/01
توضیحات

شيوه صحيح آدرس دهی نام دانشگاه در فعاليتهای پژوهشی:
 

Department of  X, Chalous  Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

 

 همچنين در مورد مستندات فارسی به صورت زير اقدام نمائيد:

گروه X، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ايران
 

  

فایل 
تعداد بازدید839
دی ان ان