جمعه ، 27 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعیه های فرهنگی
عنوانشب شعر به یاد آلاله های گلگون
تاریخ1399/12/17
توضیحات

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
معاونت فرهنگی ودانشجویی واحد چالوس برگزار می کند:
🌷شب شعر:
به یاد آلاله های گلگون🌷
(بزرگداشت هفتم شهدای گمنام واحد چالوس)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
سامانه دانشگاه  هوشمند
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
شناسه کلاس:1173016

گذر واژه:1234

زمان:روز یکشنبه مورخ99/12/17
ساعت:20(8شب)
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Https//daanaan.daan.ir
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
معاونت فرهنگی ودانشجویی-دفتر فرهنگ اسلامی وکانون شعر وادب واحد چالوس

فایلshab-sher1.jpeg
تعداد بازدید84
دی ان ان