چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
رياست22252226701ساختمان اداراي
معاونت اداري و مالي27452220539ساختمان اداراي
مشاور حقوقي27352243559ساختمان اداراي
آبدارخانه275 ساختمان اداراي
روابط عمومي29652248789ساختمان اداراي
دفتر معاون پژوهشي27952220020ساختمان اداراي
كامپيوتر پژوهشي277 ساختمان اداراي
طرح و مديريت پژوهشي27852220536ساختمان اداراي
امور پايان نامه ها28052210545ساختمان اداراي
دفتر معاون آموزشي28652211606ساختمان اداراي
مديريت آموزش28552248785ساختمان اداراي
اداره هيئت علمي28252248786ساختمان اداراي
كارگزيني هيئت علمي283 ساختمان اداراي
اداره امتحانات28152211604ساختمان اداراي
دفتر معاونت دانشجويي29352220525ساختمان اداراي
مدير دانشجويي29152220537ساختمان اداراي
نظام وظيفه292 ساختمان اداراي
اداره فارغ التحصيلان272 ساختمان اداراي
امور فارغ التحصيلان288 ساختمان اداراي
بايگاني آموزش290 ساختمان اداراي
حقوق و دستمزد300 ساختمان اداراي
امور مالي299 ساختمان اداراي
مخابرات312 دانشكده علوم انساني
نيروي انساني36652243215دانشكده علوم انساني
كارگزيني بيمه و رفاه367 دانشكده علوم انساني
آموزش فقه-(خانم قربانی)363 دانشكده علوم انساني
آموزش حقوق202 دانشكده علوم انساني
مديريت آموزش دانشكده 362 دانشكده علوم انساني
مدير عمومي 358 دانشكده علوم انساني
رییس دانشکده حقوق و علوم انسانی374 دانشكده علوم انساني
مدير گروه حقوق359 دانشكده علوم انساني
مدير گروه فقه356 دانشكده علوم انساني
مدير گروه علوم سياسي377 دانشكده علوم انساني
آموزش زبان فارسي352 دانشكده علوم انساني
آموزش امور تربيتي و روانشناسي357 دانشكده علوم انساني
كامپيوتر355 دانشكده علوم انساني
مدير گروه زبان381 دانشكده علوم انساني
آموزش دروس عمومي 380 دانشكده علوم انساني
كتابخانه مركزي32952220535كتابخانه مركزي
بخش امانت233 كتابخانه مركزي
مرجع234 كتابخانه مركزي
سايت مركزي311 كتابخانه مركزي
نگهباني برادران210 عمومی
نگهباني خواهران209 عمومی
انتشارات217 عمومی
آموزش تربيت بدني208 عمومی
فوق برنامه267 عمومی
فروشگاه223 عمومی
كتابفروشي219 عمومی
گزينش238 عمومی
حراست239 عمومی
معاونت عمراني214 عمومی
فارغ التحصيلان پرستاري خانم فقیه-خانم محبوبی250 دانشكده پرستاري
رئيس دانشكده پرستاری و مامایی253 دانشكده پرستاري
مدير گروه علوم آزمايشگاهي 251 دانشكده پرستاري
مدير گروه پرستاري254 دانشكده پرستاري
آموزش پرستاري(آقای رضوی)206 دانشكده پرستاري
آموزش علوم آزمايشگاهي259 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه ميكروب255 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه ايمني256 دانشكده پرستاري
كتابخانه257 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه پراتيك258 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه آناتومي260 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه هماتولوژي261 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه بيوشيمي268 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه تحقيقاتي269 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه انگل348 دانشكده پرستاري
آموزش مامائي303 دانشكده پرستاري
رئيس242 دفتر فرهنگ
دفتر فرهنگ برادران240 دفتر فرهنگ
دفتر فرهنگ خواهران241 دفتر فرهنگ
قرآن و عترت برادران237 دفتر فرهنگ
قرآن و عترت خواهران235 دفتر فرهنگ
اقامه نماز244 دفتر فرهنگ
آبدارخانه243 دفتر فرهنگ
كارگزيني 230 امور اداري و دبيرخانه
مدير اداري231 امور اداري و دبيرخانه
دبيرخانه 226 امور اداري و دبيرخانه
دبيرخانه – تايپ227 امور اداري و دبيرخانه
دبيرخانه – تايپ229 امور اداري و دبيرخانه
آموزش كشاورزي204 دانشكده كشاورزي
مدير گروه جنگل320 دانشكده كشاورزي
مدير گروه زراعت321 دانشكده كشاورزي
مدير گروه فضاي سبز322 دانشكده كشاورزي
مدير گروه علوم دامي323 دانشكده كشاورزي
كامپيوتر324 دانشكده كشاورزي
آبدارخانه325 دانشكده كشاورزي
اطاق اساتيد232 دانشكده كشاورزي
آموزش علوم پايه333 دانشكده كشاورزي
مدير گروه فيزيك و رياضي 334 دانشكده كشاورزي
مدير گروه زمين شناسي 331 دانشكده كشاورزي
مدير گروه مديريت328 دانشكده كشاورزي
آموزش مديريت205 دانشكده كشاورزي
آموزش حسابداري201 دانشكده كشاورزي
كارداني پيوسته كارداني پيوسته حسابداری247 دانشكده كشاورزي
كارداني ناپيوسته كارداني پيوسته حسابداری248 دانشكده كشاورزي
مدير گروه حسابداري328 دانشكده كشاورزي
رئيس دانشكده حسابداری330 دانشكده كشاورزي
مدیر مالی29752248784ساختمان اداراي
امور شهریه دانشگاه  ساختمان اداری
دی ان ان