جمعه ، 27 فروردین ، 1400
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
3-3راهنمای نگارش1397/04/04
A فرم عناوین پیشنهادی پایان نامه جهت طرح در شورای گروه آموزشی(فرم شماره 2)1397/04/04
B فرم پیشنهاد پایان نامه/رساله(پروپوزال) به همراه فرم الف1397/03/20
D گزارش پيشرفت كار(فرم 5)1397/03/12
E فرم شرکت در جلسات دفاع(فرم شماره 19)1397/03/12
F فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 6)1397/04/04
G فرم اعلام زمان براي برگزاري جلسه دفاع(فرم 10)1397/04/04
H اعلام ارزشیابی و نمره مقاله(فرم شماره 3)1397/04/04
I فرم انصراف از مقاله(فرم 13)1397/04/04
J اطلاع رساني جلسه دفاعيه(فرم 12)1397/04/04
K فرم ب به همراه CD و ارائه به دفتر امور پایان نامه ها قبل از دفاع1397/04/04
L اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد(فرم 17)1397/04/04
M فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد(فرم شماره 18)1397/03/04
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده1397/03/02
پروپوزال خام(طرح پژوهشی)1397/04/04
توصیه نامه دانشجویی1399/06/02
راهنمای گزارش نهایی(طرح پژوهشی)1397/04/04
سوابق علمی1397/04/04
فرم ارزيابي اوليه طرح ها(طرح پژوهشی)1397/03/30
فرم ارزیابی نهایی طرح(طرح پژوهشی)1397/03/30
فرم اعلام آمادگی دفاع دروه دكترا (فرم شماره 6)1399/02/16
فرم الف(طرح پژوهشی)1397/03/30
فرم انصراف از مقاله (دوره دكترا) فرم شماره 41399/02/16
فرم تاييد مقاله براي دوره دكترا1399/02/16
فرم تسویه حساب طرح(طرح پژوهشی)1397/03/11
فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی2020/05/15
فرم خام نمونه سوال1399/03/19
فرم درخواست سخنرانی(طرح پژوهشی)1397/03/11
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارجی1397/03/11
فرم سخنرانی طرح(طرح پژوهشی)1397/03/11
فرم قرارداد کتاب1397/03/11
قرارداد طرح پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11
گزارش سفر1397/03/11
منشور اخلاق پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11
دی ان ان