چهارشنبه ، 17 آذر ، 1400
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخشماره بخشنامهدانلود
فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی2020/05/15 
گردش كار دانشجويان كارشناسي ارشد در پژوهشيار1400/06/22 
پرسش های متداول در پژوهشيار1400/06/22 
متمم بخشنامه جدید دفاع دانشجویان دوره دکتری تاریخ 1400/3/17 شماره 10/9321400/03/1710/932
فرم درخواست دفاع آنلاین1400/03/01 
فرم درخواست کرسی تروبجی1400/02/11 
فرم درخواست کرسی تخصصی1400/02/11 
راهنمای نگارش1400/02/04 
طرحنامه ويژۀ كرسي‌هاي نقد1400/02/04 
طرحنامه ويژه‌ي كرسي‌هاي نظريه‌پردازي1400/02/04 
طرحنامه ويژه‌ي كرسي‌هاي نوآوري1400/02/04 
فرم کرسی های ترویجی-مخصوص رشته های علوم انسانی و هنر1400/01/31 
فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع1400/01/18 
فرایند برگزاری جلسه پیش دفاع1400/01/18 
مراحل انجام دفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی1400/01/14 
راهنمای نحوه هماهنگی جلسه پیش دفاع در سامانه وادافا1400/01/14 
راهنمای حضور در جلسه پيش دفاع از طريق سامانه وادافا1400/01/14 
راهنمای حضور آنلاين در جلسه پيش دفاع دانشجويان دکتری-از طريق سامانه وادافا-ويژه اساتيد راهنما1400/01/14 
راهنمای حضور آنلاين در جلسه پيش دفاع-از طريق سامانه وادافا-ويژه اعضای هيأت تخصصی1400/01/14 
متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع دکتری تخصصی(30/58072) مورخ 99/11/141400/01/14(30/58072) مورخ 99/11/14
متمم بخشنامه دفاع ار رساله دکتری(30/33088) مورخ 99/7/211400/01/14(30/33088) مورخ 99/7/21
فرم اعلام آمادگی دفاع غیرمتمرکز دکتری(فرم شماره 7)1400/01/14 
فرم گزارش 6 ماهه(فرم شماره 4 و 5)1400/01/14 
فرم تاييد مقاله دکترا (فرم شماره 10)1400/01/14 
فرم درخواست معافیت از شهریه تمدید رساله دکتری موضوع بخشنامه 580721400/01/14بخشنامه 58072
فرم شماره 12 -اخذ مجوز صحافي پايان نامه دکتری1400/01/14 
فرم شماره13 -تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد1400/01/14 
مدارک مورد نیاز قبل از پیش دفاع متمرکز رساله دکتر1400/01/14 
مدارک مورد نیاز قبل از دفاع متمرکز رساله دکترا1400/01/14 
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان دکترا(دفاع به صورت متمرکز)1400/01/14 
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان دکترا(دفاع به صورت غیر متمرکز)1400/01/14 
راهنما بارگذاری فایل توسط دانشجویان برای اعلام آمادگ جلسات متمرکز پیش دفاع-مرحله 61400/01/14 
امتیازات کرسی های تخصصی و ترویجی مستخرج از رساله دکتری1400/01/14 
فرم پیشنهاد پایان نامه/رساله(پروپوزال) به همراه فرم الف1400/01/14 
راهنمای سامانه جامع امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی(ویژه اساتید)1399/12/27 
بخشنامه کرسی های تخصصی و یا کرسی های ترویجی و دریافت امتیاز لازم برای انجام پیش دفاع متمرکز و دفاع نهایی از رساله دکتری1399/12/1266530/ص/99 مورخ 99/12/12
متمم بخشنامه ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷1399/07/2130/33038
توصیه نامه دانشجویی1399/06/02 
فرم خام نمونه سوال1399/03/19 
بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی (10/79534) مورخ 98/12/71398/12/07(10/79534) مورخ 98/12/7
I فرم انصراف از مقاله(فرم 13)1397/04/04 
L اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد(فرم 17)1397/04/04 
H اعلام ارزشیابی و نمره مقاله(فرم شماره 3)1397/04/04 
F فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 6)1397/04/04 
G فرم اعلام زمان براي برگزاري جلسه دفاع(فرم 10)1397/04/04 
J اطلاع رساني جلسه دفاعيه(فرم 12)1397/04/04 
A فرم عناوین پیشنهادی پایان نامه جهت طرح در شورای گروه آموزشی(فرم شماره 2)1397/04/04 
K فرم ب1397/04/04 
پروپوزال خام(طرح پژوهشی)1397/04/04 
راهنمای گزارش نهایی(طرح پژوهشی)1397/04/04 
سوابق علمی1397/04/04 
فرم ارزيابي اوليه طرح ها(طرح پژوهشی)1397/03/30 
فرم ارزیابی نهایی طرح(طرح پژوهشی)1397/03/30 
فرم الف(طرح پژوهشی)1397/03/30 
B فرم پیشنهاد پایان نامه/رساله(پروپوزال) به همراه فرم الف1397/03/20 
E فرم شرکت در جلسات دفاع(فرم شماره 19)1397/03/12 
D گزارش پيشرفت كار(فرم 5)1397/03/12 
منشور اخلاق پژوهشی1397/03/11 
فرم تسویه حساب طرح(طرح پژوهشی)1397/03/11 
فرم درخواست سخنرانی(طرح پژوهشی)1397/03/11 
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارجی1397/03/11 
فرم سخنرانی طرح(طرح پژوهشی)1397/03/11 
قرارداد طرح پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11 
گزارش سفر1397/03/11 
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11 
فرم قرارداد کتاب1397/03/11 
M فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد(فرم شماره 18)1397/03/04 
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده1397/03/02 
دی ان ان